UDK 332.146.2
THE ROLE OF LOCAL MARKETS IN PROVIDING STABILITY OF REGIONAL ECONOMY IN THE TIME OF CONVERSION TO INNOVATION MODEL OF DEVELOPMENT
Z. A. Vasil’eva [1], I. V. Filimonenko [1], A. A. Luk’yanova [2], A. N. Falaleev [2]
[1] Siberian Federal University 79, Svobodnyi Аv., Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation Е-mail: ifilimonenko@sfu-kras.ru [2] Krasnoyarsk State Pedagogical University named afteer V. P. Astaf'ev, 89, Ada Lebedeva str., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation
In the time of economic model changes the regional economic systems’ (RES) internal transformation flatness increases inevitably, the contradictions between supply and demand on the local markets become sharper, that reduces to structural misbalance’ increase and RES stability decrease. The most part of the problems numbered is specified by contemporary economic development peculiarities: spatial type of placement, technologically heterogeneous economy and trade irregularity of the innovation development, in consequence of which the needs of economic players are various in different sectors. As the result, the tasks of providing conditions for existing competitive products and traditional economic resources, stable work of the market, and new innovation products and new quality of resources markets formation as well come into existence. This period of features investigation allowed scrutinizing RES’ firmness as the aptitude for persistent increase of socio-economic development indicators in the terms of resources usage efficiency rise, and also as the facility for retention of target trajectory of development in terms of structural changes in the regional economic sections. The existence of cause-and-effect relations between the development processes in the market reproduction subsystem of the region and the economic growth effects uncover the local market role (elements of the market subsystem, structural factors of growth, economic development indicators) and the various aspects of impact on the RES’ firmness, make possible to use the local markets to manage RES stability. The systemic type of local market influence on the regional economic stability is substantiated in the article. The necessity of two groups of conditions forming is determined. These two groups consist of indispensable and sufficient factors for achievement of regional development effects in the regional economic segments and provide balanced changes in the local market system.
the local market, the regional economic system stability, conversion to innovation model of development, indispensable and sufficient factors of stability, balance
References
 1. Belyakova G. Yа., Batukova L. R. [On the question of upgrading the socio-economic systems: theoretical foundations and the role of government]. Problemy sovremennoy ekonomiki. 2010, no. 4, p. 8–12 (In Russ.).
 2. Natsional'naya innovatsionnaya sistema i gosudarstvennaya innovatsionnaya politika Rossiyskoy Federatsii: bazovyy dokl. k obzoru OESR natsional'noy innovatsionnoy siste-my Rossiyskoy Federatsii [National Innovation System and gosu-donative innovation policy of the Russian Federation: the base of the reports. the review of the OECD national innovation systems, we the Russian Federation.]. Moscow, 2009, 208 p. (In Russ.). Available at: http://rosmu.ru/activity/attach/ opinions/114/doklad.pdf.
 3. Innovatsionnaya Rossiya – 2020. Proyekt strategii innovatsionnogo razvitiya Ross. Federatsii na period do 2020 g. [Innovative Russia – 2020 Draft strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020]. Moscow, 2010. Available at: http://www.economy.gov.ru.
 4. Strategiya innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 g. [The strategy of innovative development of the Russian Federation, for the period up to 2020]. Available at: http://old.mon.gov.ru/ files/materials/4432/11.12.08-2227r.pdf.
 5. Filimonenko I. V. [The role and place of local markets in the sustainable development of the region]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2014, no 3. (In Russ.). Available at: http://www.science-education.ru/117-13733 (accessed 30.06.2014).
 6. Denison E. Trends in American Economic Growth, 1929–1982. Wash. : The Brookings Institution, 1985.
 7. Dzheffri D. Saks, Felipe Larren B. Makroekonomika: Global'nyy podkhod. [Macroeconomics: Global Approach]. Moscow, Delo Publ., 1996, 629 p.
 8. Yerokhina Ye. A. [Regularities of economic development: system- self-organization]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2003, no. 80, p. 127–129.  (In Russ.).
 9. Yerokhina Ye. A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: sistemno-sinergeticheskiy podkhod [Theory of Economic Development : system-synergetic approach]. Tomsk, TGU Publ., 1999, 160 p.
 10. Ivashkovskiy S. N. Makroekonomika [Macroeconomics]. Moscow, Delo Publ., 2002, 472 p. Available at: http://lib.kbsu.ru/Elib/books/16/48/.
 11. Keyns Dzh.M. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. Izbr. proizvedeniya. [The General Theory of Employment, Interest and Money. Fav. product]. Moscow, Ekonomika Publ., 1993.
 12. Kondrat'yev N. D. Izbrannyye sochineniya [Selected Works]. Moscow, Ekonomika Publ., 1993.
 13. Mitchell U. Ekonomicheskiye tsikly: Problema i yeye postanovka [Business Cycles : The problem and its formulation]. Moscow, Gosizdat Publ., 1930.
 14.  Fridmen M. Kolichestvennaya teoriya deneg. [Quantity theory of money]. Moscow, RAN Publ., 1996.
 15. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. [Theory of Economic Development] Moscow, Progress Publ., 1982. Available at: http://socioline.ru/ book/j-shumpeter-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya.
 16. Samarukha A. V. [Modern conditions of Siberia transition to the model of sustainable development]. Izv. IGEA. 2009, no. 6 (68), p. 75–79 (In Russ.).
 17. Samarukha V. I., Krasnova T. G., Plotnikova T. N. [Methods of assessing the potential for the development of innovative programs at the regional level]. Izv. Irkut. gos. ekon. akad. 2009, no. 2, p. 31 (In Russ.).
 18. Samarukha V. I., Naumova Ye. M. Upravleniye sotsial'no-ekonomicheskim razvitiyem Baykal'skoy prirodnoy territorii [Management of social and economic development of the Baikal natural territory]. Irkutsk, 2009, p. 20–21.
 19. Shevchenko I. V., Aleksandrova Ye. N., Savchenko M. I. [The choice of Russia's strategic priority]. Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2005, no. 1 (1), p. 26–32 (In Russ.).
 20. The Global Competitiveness Report 2011–2012. World Economic Forum. Geneva, 2012. 381 p. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_ 2012.pdf.
 21. Alayev E. B. Sotsial'no-ekonomicheskaya geografiya: Ponyatiyno-terminologicheskiy slovar' [Socio-economic geography : conceptual and terminological dictionary]. Moscow, Mysl' Publ., 1983, 350 p.
 22. Granberg A. G. Osnovy regional'noy ekonomiki. [The foundations of the regional economy]. Moscow, GU VSHE Publ., 2003.
 23. Sadykova E.Ts. [The study of structure formation of regional economic system]. Vestn. VSGUTU. Ulan-Ude, 2012, no. 2 (37), p. 147–151 (In Russ.).
 24. Falom'yev A. N. i dr. Innovatsionnyy tip razvitiya ekonomiki. [Innovative development of economy]. Moscow, RAGS Publ., 2008, 711 p.
 25. Folom'yev A. N. Strategiya innovatsionnykh preobrazovaniy ekonomiki Rossii v postkrizisnyy period. Lebedevskiye chteniya [The strategy of innovation economy of Russia in the post-crisis period. Lebedeva reading]. Moscow, RAGS Publ., 2010.
 26. Porfir'yev B. N. Faktory ogranicheniya potentsiala dolgosrochnogo ekonomicheskogo rosta: otsenka i prognoz prirodnykh i tekhnogennykh riskov. [Factors limiting the potential long-term growth : assessment and forecast of natural and technological hazards]. Gl. 7, Perspektivy razvitiya ekonomiki Rossii: prognoz do 2030 goda. [Prospects for the development of the Russian economy : Forecast to 2030]. Moscow, Ankil Publ., 2013, p. 146–187.
 27. Porfir'yev B. N., Terent'yev N. Ye. [Problems of sustainable development of economy in the world and regional dimension]. Upravleniye riskom. 2013, no. 1. p. 68–69 (In Russ.).
 28. Umakhanov M. I., Shakhpazova R. D. Ustoychivoye razvitiye regiona: model', osnovnyye napravleniya, kontseptsiya. [Sustainable development of the region: the model , the main lines , the concept]. Moscow, YUNITI-DANA Publ., Zakon i pravo Publ., 2006, 143 p.
 29. Chuprov S. V. [Development of scientific views on the stability of economic systems in historical perspective]. Istoriko-ekonomicheskiye issledovaniya. 2013, t. 14, no. 1–2, p. 15–32 (In Russ.).
 30. Chuprov S. V. Upravleniye ustoychivost'yu proizvodstvennykh sistem: teoriya, metodologiya, praktika [Management of sustainable production systems: theory, methodology, practice]. Irkutsk, 2012.

Vasil'eva Zoya Andreevna – Dr. Sc., Professor, Director of Institute of Business Management and Economics, Siberian Federal University

Filimonenko Irina Vladimirovna – Cand. Sc., Docent, head of Marketing department, Institute of Business Management and Economics, Siberian Federal University. E-mail: IFilimonenko@sfu-kras.ru

Luk'janova Anna Aleksandrovna – Dr. Sc., Professor, Director of additional education and professional development institute, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astaf'ev

Falaleev Al'bert Nikolaevich – Dr. Sc., Professor, head of Economy and management department, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astaf'ev