UDK 330.34; 330.35
ECONOMY INNOVATIVE MODERNIZATION: FEATURES OF ITS REALIZATION IN THE RAW ORIENTATION SIBERIAN REGIONS
L. R. Batukova [1], T. V. Zelenskaya [2], A. V. Medvedev [2]
[1] Siberian Federal University, Institute of Business Processes and Economy 26а, Kirenskiy str., Krasnoyarsk, 660074, Russian Federation E-mail: cafedra-em@yandex.ru [2] Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation
In the last decades the increase of an economic role of innovations which defined structural shifts and high-quality changes of productive forces became a key factor of development of the world economy. Transition to innovative model is considered as the defining direction of development of national economy, its regions. It is very difficult to solve this problem in regions, considering their different resources and intellectual base. The problem interfering implementation of the planned projects and programs is lack of sufficient resources for simultaneous transfer to innovative development of all branches of economy. It sets a task of a choice of the priority directions of the development, allocation of the key branches having prospects of the achievement of the best world practices. In this regard the necessity of the development of theoretical and practical provisions of the translation of the economy of the region of a raw orientation on the innovative way of development locates in article. The research of theoretical provisions of modernization of economy allowed to define conditions of successful modernization reforms, to prove basic distinction in effect of the concepts “modernization” and “innovative development”. The analysis of theoretical provisions of modernization allowed to allocate its main types, to consider a place of the concept “modernization of economy” among other types of modernization. The research of two major types of modernization of the economy which is catching up and innovative, allowed to offer for improvement of management at the level of the region distribution of branches of production by types of modernization. It lays the foundation for definition and specification of priorities of innovative development of the enterprises them forming. The features of innovative modernization of economy of the regions of Siberia having a raw focus which consist in need are shown in article: combinations of innovative development of high-tech industries and industrial complexes, resource and innovative development of raw branches and complexes, and also branches of their service (mechanical engineering, power, etc.); value added share accretion in raw and processing industries due to transition to high technologies; increases in volumes of production and recoverability of resources; adjustments of interaction between raw and hi-tech productions of the region.
modernization, innovative development, modernization of economy, the catching-up modernization, innovative modernization
References
 1. Zhidkov O. A., Krasheninnikova N. A. Istoriya gosudarstva i prava zarubezhnykh stran : ucheb. dlya vuzov [State and law of foreign countries history: the textbook for higher education institutions] (In Russ). Available at: http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-5/index. htm (accessed: 10.05.2014).
 2. Kuz'menko V. V. Innovatsionnoe razvitie khozyaystvennykh sistem na mikro-, mezo- i makrourov-ne : monografiya [Innovative development of economic systems on micro, meso and macrolevel]. Irkutsk: Publishing house of IRGTU, 2013, 220 p.
 3. Golubovich V. I. Ekonomicheskaya istoriya zarubezhnykh stran [Economic history of foreign countries]. Minsk, Interpresservis ; Ekoperspektiva Publ., 2003,  592 p.
 4. Kireev N. G. Istoriya etatizma v Turtsii. [Etatism history in Turkey]. Moscow, Nauka Publ., 1991, 341 p.
 5. Kireev N. G. Razvitie kapitalizma v Turtsii.K kritike teorii “smeshannoy ekonomiki” [Development of capitalism in Turkey. To criticism of the theory of “mixed economy”]. Moscow, 1982, 296 p.
 6. Kireev N. G. [Modern economy and policy of Turkey: materials of working meeting of sector of Turkey of Institute of Oriental studies]. Blizhniy Vostok i sovremennost’, 2000, no. 9, p. 303 (In Russ.).
 7. Kireev N. G. Etatizm i liberalizatsiya ekonomiki. 80-e gody [Etatism and liberalization of economy. 80th years]. Moscow, Nauka Publ., 1991, 234–301 p.
 8. Lezhikov A. Otets naroda [Father of the people]. Moscow, Rodina Publ., 1998, № 5–6.
 9. Miller A. F. [Formation of the Republic of Turkey]. Narody Azii i Afriki. 1973, no. 6 (In Russ.).
 10. Miller A. F. Turtsiya: Istoricheskiy ocherk [Turkey: Historical sketch]. Available at: http:// dic.academic.ru/dic.nsf/sie/18007/. (accessed 01.04. 2012).
 11. Mokhnachev S. A. [Clustering tendencies in regional economic system]. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika, 2009, no. 8, p. 49–52 (In Russ.).
 12. Novichev A. D. Agrarnoe zakonodatel'stvo: Zakon ob otmene ashara i vvedenii vzamen ego novogo pozemel'nogo naloga. 17 fevralya 1925 goda. [Agrarian legislation: The law on cancellation of an ashar and introduction instead of its new land tax. February 17, 1925]. 1942, p. 11. Available at: http://historic.ru/books/item/ f00/s00/z0000129/st037.shtml (accessed 04.02.2013).
 13. Otsenka ekonomiki Turtsii, dannaya na 9 promyshlennom kongresse. [The assessment of economy of Turkey given on the 9th industrial congress]. Available at: http://sqom.ru/ze/eturc.html (accessed 10.05.2014).
 14. Pronina V. V. Sotsial'no-ekonomicheskie reformy pravitel'stva Turguta Ozala v Turtsii (1983–1989 gg.). [Social and economic reforms of the government of Turgut Ozal in Turkey (1983–1989)]. 2010. Available at: http://www.ksu.ru/uni/sank/db/filebase/files/ 791.doc (accessed 12.02.2012).
 15. Rozaliev Yu. N. [Mustafa Kemal Atatürk]. Voprosy istorii. 1995, no. 8 (In Russ.).
 16. Starodubtsev I. I. Turtsiya: strategiya ekonomicheskogo razvitiya. [Turkey: strategy of economic development]. Available at: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/01-02-11b.htm (accessed 10.05.2014).
 17. Anisimtsev N. V. Yaponiya v sovremennom mire: Faktory stabilizatsii razvitiya i bezopasnosti. [Japan in the modern world: Factors of stabilization of development and safety]. Moscow, MAKS-press Publ., 2000, 254 p.
 18. Volgin N. A. Yaponskiy opyt: resheniya ekonomicheskikh i sotsial'no-trudovykh problem. [Japanese experience: solutions of economic and social and labor problems]. Moscow, Ekonomika Publ., 1998, 255 p.
 19. Vsemirnaya istoriya [World history: encyclopedia] Moscow, Sotsekiz Publ., 1958, vol. 5, 245 p.
 20. Izotov A. N. Yaponiya: kontseptsiya vykhoda v lidery [Japan: the concept of an exit in leaders]. Moscow, Ekonomika Publ., 1991, 218 p.
 21. Kiselev V. N. [Innovative policy and national innovative systems of Canada, Great Britain, Italy, Germany and Japan]. Informatsionno-analiticheskiy byulleten', 2009, no. 6, p. 4–71 (In Russ.).
 22. Khantington S. P. Tret'ya volna. Demokratizatsiya v kontse XX veka. [Third wave. Democratization at the end of the XX century]. Moscow, 2003.
 23. Khlynov V. [Nation-wide planning of market economy (experience of Japan)]. Ekonomist. 1994, no. 4, p. 87–94 (In Russ.).
 24. Zhikharevich B. S. [Strategic management of development of the macroregion of district type: need and ways of modernization]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2010, no. 1(58), p. 138–140 (In Russ.).
 25. Kiselev V. N. Razvitie metodov sravnitel'nogo analiza innovatsionnoy aktivnosti sub"ektov Rossiyskoy Federatsii. [Development of methods of the comparative analysis of innovative activity of subjects of the Russian Federation] (In Russ.). Available at: http://www.i-regions.org/association/structure/Kiselev_final.doc (accessed 10.07.2012).
 26. Martyshev A. N. [Technological modernization of production – the main task of industrial policy in the Euroasian economic community]. Evraziyskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika. 2007, no. 2, p. 96–99 (In Russ.).
 27. Mitrofanova I. V. Strategicheskoe programmirovanie razvitiya makroregiona: monografiya. [Strategic programming of development of the macroregion: monograph]. Rostov on Don, YuNTs RAN Publ., 2009.
 28. Nureev R. M. [Strategy and tactics of the Russian modernization in the light of the concept of a social market economy]. Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006, vol. 4. p. 11–24. (In Russ.).
 29. Belyakova G. Ya. [To a question of modernization of social and economic systems: theoretical bases and role of the state]. Problemy sovremennoy ekonomiki: Evraziyskiy mezhdunar. nauch.-analit. zhurn, 2010, no. 4 (In Russ.).
 30. Abramov A. V. [Formation of the theory of modernization and alternative concepts of social development]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta: Elektronnyy zhurnal ekonomiko-pravovoy zhurnal. 2011, no. 2/2011 (In Russ.). Availabe at: www.evestnik-mgou.ru (accessed 1.02.2013).
 31. Belykh V. S. [Modernization of economy: concept, purposes and means]. Biznes, menedzhment i pravo. Nauchno-prakticheskiy ekonomiko-pravovoy zhurnal. 2011, no. 1 (In Russ.). Availabe at: http:// www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=798 (accessed 10.12. 2013).
 32. Belykh V. S. [Modernization of national economy: concept, models and types]. Biznes, menedzhment i pravo. Nauchno-prakticheskiy ekonomiko-pravovoy zhurnal. 2011, no. 1 (In Russ.). Availabe at: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=832 (accessed 10.12.2013).
 33. Popova E. V. Osnovnye napravleniya modernizatsii rossiyskoy ekonomiki. [Main directions of modernization of the Russian economy]. Availabe at: http://bujet.ru/article/98452.php (accessed 10.04.2012).
 34. Bukhval'd E. M. Rol' sub"ektov Federatsii v formirovanii innovatsionnoy modeli razvitiya ekonomiki Rossii. [Role of subjects of Federation in formation of innovative model of development of economy of Russia]. Moscow, 2009, 232 p.
 35. Bukhval'd E. M. [Innovative development of regions: role of decentralization of powers]. Prostranstvennaya ekonomika, 2013, no. 1, p. 55–71 (In Russ.). Availabe at: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?&stat =832 (accessed 21.04.2014).

Batukova Luiza Rihordovna – Cand. Sc., Docent, Economy and management of business processes department, Institute of Business Management and Economics, Siberian Federal University

Zelenskaya Tatyana Vasilyevna – Dr. Sc., Professor, Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev. Е-mail: tvzel@mail.ru

Medvedev Alexander Vasiljevich – Dr. Sc., Professor of Systems analysis and operations research department, Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev. Е-mail: stasy144@yandex.ru