UDK 519.873 Vestnik SibGAU. 2014, No. 3(55), P. 42–47
INCREASE OF RELIABILITY LEVEL OF INFORMATION SYSTEMS
S. S. Bychkov, А. M. Popov, V. V. Zolotarev
Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660014, Russian Federation E-mail: bychkovss_va@mail.ru, vm_popov@sibsau.ru, zolotorev@sibsau.ru
In the presented work the question of increase of reliability level of information systems is considered. The problem is solved by creation of mathematical model of information system, as the special case possessing increased require-ments to level of reliability, the system of electronic document flow is taken. In this work the analysis of existing meth-ods of an assessment of reliability level of information systems is carried out, the methods allowing to raise reliability level of information system at various operational phases of information system are also considered. Within the meth-ods of an assessmentf of reliability level of information systems methods of forecasting of level of reliability of informa-tion system, and also probability of emergence of mistakes are considered at operation of information system. Within the carried-out work the authors have combined the algorithm of increase of reliability level of information system, in the conditions of need of continuous operation of information system on the basis of application of methods of mathe-matical modeling was created. The work of the combined method also includes the work of a dynamic method of an assessment of reliability level of information system which is the indicator of achievement of an optimum condition of reliability level of information system. The results of work can be applied to carry out pilot studies concerning ensuring information security, optimization of work of information systems.
mathematical modeling, optimization, reliability, information system, analysis.
References

1. Zolotarev V. V., Lapina E. V. Sistemy elektronnogo dokumentooborota: uchebnoe posobie [Electronic document management systems]. Krasnoyarsk, SibGAU, Publ. 2012, 96 p.

2. Gromov Yu. Yu., Ivanova O. G., Mosyagina N. G., Nabatov K. A Nadezhnost' informatsionnykh sistem: uchebnoe posobie [Reliability of information systems]. Tambov, Izdatel'stvo TGTU, 2010, 160 p.

3. GOST R 27.002–2009. Nadyezhnost v tehnike. Terminy i opredelyeniya. [State Standard R 27.002–2009. Reliability in the sphere of inengineering. Terms and definitions]. Moscow, Standartinform Publ., 2009.

4. Pavlov I. V. Statisticheskie metody otsenki nadezhnosti slozhnykh sistem po rezul'tatam ispytaniy [Statistical techniques of reliability assessment of difficult systems on test results]. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1982, 168 p.

5. Usenko O. A. Modeli i metody otsenki nadezhnosti programmnogo obespecheniya informatsionnykh sistem: uchebnoe posobie [Models and valuation methods of reliability of the information systems software]. Taganrog, Izd-vo TTI YuFU, 2008, 40 p.

6. Antonov A. V., Nikulin M. S. Statisticheskie modeli v teorii nadezhnosti: uchebnoe posobie [Statistical models in the reliability theory]. Moscow, Abris Publ., 2012, 390 p.

7. Karpovskiy E. Ya. Nadezhnost' programmnoy produktsii [Reliability of program production]. Kiev, Tekhnika, Publ. 1990, 160 p.

8. Ryabinin I. A. Nadezhnost' i bezopasnost' strukturno-slozhnykh sistem: monografiya [Reliability and safety of structural and difficult systems]. St. Petersburg, Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2007.

9. Kuznetsov V. P. Interval'nye statisticheskie modeli [Interval statistical models]. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1991, 352 p.

10. Buslenko N. P. Modelirovanie slozhnykh system [Simulation of difficult systems]. Moscow, Nauka Publ., 1978. 400 p.

11. Vilkas E. I., Mayminas E. Z. Resheniya: teoriya, informatsiya, modelirovanie [Decisions: theory, information, simulation]. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1981. 328 p.

12. Kleyn, Dzh. Statisticheskie metody v imitatsionnom modelirovanii [Statistical techniques in simulation modeling]. Moscow, Statistica Publ., 1978, 335 р.


Bychkov Sergey Sergeevich – postgraduate student, Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev. E-mail: bychkovss_va@mail.ru.

Popov Aleksey Mikhaylovich – Doctor of physical and mathematical sciences, director of Institute of Informatics and Telecommunications, Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev. E-mail: vm_popov@sibsau.ru

Zolotarev Vyacheslav Vladimirovich – associate professor of Information Technology Security department, Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev. E-mail: zolotorev@sibsau.ru